รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38นายมรกต กลัดสอาด 055620295 
101ตากพิทยาคมนางสคราญจิต ศริญญามาศ 055511134 
102ถนอมราษฏร์บำรุงนายชาคริต คำนวนสินธุ์ 055511762 
103ผดุงปัญญานายจเร ขัติวงษ์ 055511135 
104วังประจบวิทยาคมนายใจ ยอดดำเนิน 055514707 
105วังหินกิตติวิทยาคมนายไพบูลย์ พวงเงิน 055552012 
108ทุ่งฟ้าวิทยาคม  055555271 
109บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร)นายเศรษฐสิน สีม่วงคำทวีสิน 055591026 
110ยกกระบัตรวิทยาคม  055597173 
111สามเงาวิทยาคมนายสมนึก เอี่ยมใส 055599026 
112นาโบสถ์พิทยาคมนายสนั่น วงษ์ดี 055593037 
113วังเจ้าวิทยาคมนายสุวัฒน์ กลั่นเลี้ยง 055593009 
301บ้านสวนวิทยาคมนายศราวุธ คำแก้ว 055699403 
302ยางซ้ายพิทยาคมนายนรัตน์ พ่วงสุวรรณ 055612534 
303ลิไทพิทยาคมนายวีระ พุ่มไม้ 055697087 
304สุโขทัยวิทยาคมนายธีรศักดิ์ คงเจริญ 055611786 
305อุดมดรุณีนายนรินทร์ โอวกุสุมสิริสกุล(คงค 055611271 
306ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์นายสุทน ทับจาก 055613951 
307บ้านด่านลานหอยวิทยานายเรืองวิทย์ ปรากฎวงษ์ 055689118 
308คีรีมาศพิทยาคมนายวิเชียร พรหมปั้น 055695022 
309บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม  055614096 
310กงไกรลาศวิทยานายสมพร สุขอร่าม 055691221 
311ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกนายอำนวย บูรณะไทย 055614155 
312หนองตูมวิทยา  055610892 
401ท่าชัยวิทยานายอนุชิต กมล 055679037 
402บ้านแก่งวิทยา  055675101 
403เมืองเชลียงนางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา 055671034 
404เมืองด้งวิทยานายประกอบ พงศ์พันธ์ 055677028 
405ขุนไกรพิทยาคมนายสังวาลย์ พลอยดำ 055610090 
406บ้านไร่พิทยาคม  055685217 
407วังทองวิทยานายประดิษฐ์ กำเนิด 055613738 
408ศรีสำโรงชนูปถัมภ์นายมนตรี คงเจริญ 055681344 
409สวรรค์อนันต์วิทยานายสมชาย ธรรมปรีชา 055642028 
410สวรรค์อนันต์วิทยา 2  055642244 
411หนองกลับวิทยาคมนายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ 055685040 
412หนองปลาหมอวิทยาคมนายวีระศักดิ์ ย้อยสร้อยสุด 055641446 
413ศรีนครนายสุทธิ อาดูร 055652628 
414ชัยมงคลพิทยานายถวิล หิรัญศรี 055624107 
415ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์นายถาวร ปรากฏวงษ์ 055659217