ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนธันวาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางมาศกร ทองแท่งแม่กุวิทยาคมลาออกจากราชการ 
2นางสาวสกาวเดือน ฤาไชยสวรรค์อนันต์วิทยาโรงเรียนบ้านนาจาร สพป.สกลนคร เขต 3
3นางนาถตยา สุธรรม(ยี่พา)ตากพิทยาคมโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม.37
4นางสุภาวรรณ์ พิสดารสวรรค์อนันต์วิทยา 2โรงเรียนวัดเชิงหวาย สพป.พิษณุโลก เขต 3
5นางสาวณัฏฐ์สิริ เครือคำลิไทพิทยาคมโรงเรียนบ้านสันติสุข สพป.พะเยา เขต 2
6นายเอนก เป็งมูลพบพระวิทยาคมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม.34
7นางสาวสุวิภา สายคำวงค์(สุขเหล็ก)ตากพิทยาคมโรงเรียนสันกำแพง สพม.34
8นายอัมรินทร์ สมณะแม่ปะวิทยาคมโรงเรียนหอพระ สพม.34
9นางสาวโชติรส แมลงภู่กงไกรลาศวิทยาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม.39
10นางทัตพิชา ทองนอกวังเจ้าวิทยาคมโรงเรียนสรรพวิทยาคม สรรพวิทยาคม
11ลาออกจากราชการ 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 26/03/2554
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38