ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายธรรมศาสตร์ ธรรมไชยสวรรค์อนันต์วิทยาโรงเรียนบ้านเม่อมกิ สพป.ตาก เขต 2
2นายอลงกต เทอดโยธินอุ้มผางวิทยาคมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 สพป.ตาก เขต 2
3นายมานพ ธาราดรุณีกุลอุ้มผางวิทยาคมโรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ สพป.ตาก เขต 1
4นางธัญญรัตน์ หายทุกข์อุ้มผางวิทยาคมโรงเรียนบ้านท่าขึ้น สพป.กำแพงเพชร เขต 2
5นางสาวพัชรินทร์ หม่องนันท์พบพระวิทยาคมโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สพม.37
6นางสาวภัทรานิษฐ์ จันทร์อินทร์คีรีมาศพิทยาคมโรงเรียนแม่จริม สพม.37
7นางสาวพิชญ์สินี โพธิ์ศรีทองสกุลคีรีมาศพิทยาคมโรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม.37
8นางปทิตตา พิจารณ์เมืองด้งวิทยาโรงเรียนสองพิทยาคม สพม.37
9นางสาวสุพัตรา วงศ์ยีลิไทพิทยาคมโรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม.37
10นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีจันทร์สวรรค์อนันต์วิทยาโรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม.39
11นายเอกชัย สุริเยบ้านด่านลานหอยวิทยาวังทองพิทยาคม สพม.39
12นางสาวละอองดาว พรมจวงผดุงปัญญาโรงเรียนพิชัย สพม.39
13นายเอนก อุ่นอุ้ยศรีสำโรงชนูปถัมภ์โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย สพป.พิษณุโลก เขต 3
14นายโสภณ จงบริบูรณ์แม่จะเราวิทยาคมโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง สพม.1
15นางสาวรมิตา สุภาอ้ายวังประจบวิทยาคมโรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง สพป.ตาก เขต 1
16นางสุภัสศรณ์ คำแหงกงไกรลาศวิทยาโรงเรียนวัดบ้านมุง สพป.พิษณุโลก เขต 2
17นางสาวพัชราพร ปันทิยะท่าสองยางวิทยาคมโรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม.35
18นายสามารถ สุยะยองแม่จะเราวิทยาคมโรงเรียนสบจางวิทยา สพม.35
19นางสาวจิตรา สมพิงค์ผดุงปัญญาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม.35
20นางสาวจันจิรา ขามะวันบ้านตาก(ประชาวิทยาคาร)โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม.35