ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายอำนวย อภิชาติตรากูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38สพม.41 สพม.41
2นางสาวบุษบา วงวิพัฒน์บ้านด่านลานหอยวิทยาโรงเรียนโพนทองวิทยายน สพม.27
3นางนฤมนต์ รัตนเสถียรท่าสองยางวิทยาคมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม.40
4นายชัยวัฒน์ หนูด้วงด่านแม่ละเมาวิทยาคมโรงเรียนแตมป์สนวิทยาคม สพม.40
5นางสาวภูริชญา ไชยวรรณ์ด่านแม่ละเมาวิทยาคมลาออกจากราชการ 
6นางเตือนใจ จันทศรีแม่กุวิทยาคมลาออกจากราชการ 
7นางกัญจน์อมล อายุโรจน์ศรีนครถึงแก่กรรม