ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายพโยม อุตรพันธ์หนองกลับวิทยาคมลาออกจากราชการ 
2นายสนธยา ปาจริยาวัฒน์แม่ระมาดวิทยาคมลาออกจากราชการ 
3นางสุพรรณ ตั้งปฏิการแม่ระมาดวิทยาคมลาออกจากราชการ 
4ว่าที่ร้อยตรีพัฒน ตั้งปฏิการแม่ระมาดวิทยาคมลาออกจากราชการ 
5นางพัชรี พุทธิกานนท์ทุ่งฟ้าวิทยาคมลาออกจากราชการ 
6นายกิตติชัย กาวิละปัญญาลาออกจากราชการ