ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางประนอม ฉายกี่เมืองเชลียงลาออกจากราชการ 
2นายพนม แก้วประเสริฐลาออกจากราชการ 
3นายทมิฬ เดือนเด่นลาออกจากราชการ