ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวสมพร ไข่สุวรรณ์เมืองด้งวิทยาถึงแก่กรรม 
2นางประทีป เกิดมีสวรรค์อนันต์วิทยาลาออกจากราชการ 
3นางอุ้ม ชิดเชื้อสวรรค์อนันต์วิทยาลาออกจากราชการ 
4นายแชน หล่ำนุ้ยท่าชัยวิทยาลาออกจากราชการ