ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางพิกุลทอง อยู่ป้อมหนองตูมวิทยาโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 1
2นายสิทธิพันธ์ กันธิยะคีรีมาศพิทยาคมโรงเรียนสองแคววิทยาคม สพม.เขต 34
3นางสาวสวรส ปานเกิดสุโขทัยวิทยาคมโรงเรียนพรหมพิรามวิทยาคม สพม.39
4นางสาวนุจรีย์ พ่วงเฟื่องบ้านไร่พิทยาคมโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา สพม.39
5นางสาวญาณพัทธ์ ทิพยสารนาโบสถ์พิทยาคมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม.41
6นางนิตยา เมาจาผดุงปัญญาโรงเรียนสตรีนครวรรค์ สพม.42
7นางสาวสุภาพ นภาปทุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38สพม.38 สพป.ตาก เขต 2
8นายแชน หล่ำนุ้ยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38ลาออกจากราชการ 
9นางสาวสมพร ไข่สุวรรณ์เมืองด้งวิทยาถึงแก่กรรม 
10นางอุ้ม ชิดเชื้อสวรรค์อนันต์วิทยาลาออกจากราชการ 
11นางประทีป เกิดมีสวรรค์อนันต์วิทยาลาออกจากราชการ 
12นางดวงรักษ์ ปาหาโรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38
13นางหล้าศรี พานิชชัยกุลโรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38
14นางทองแข หมื่นพิลมทองแม่กุวิทยาคมโรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.38