ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวชุติมา วงษ์เขียดผดุงปัญญาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม.41
2นางวรลักษณ์ ชาติสุทธิ์แม่กุวิทยาคมลาออกจากราชการ 
3นายขวัญชัย นันต๊ะแม่จะเราวิทยาคมลาออกจากราชการ 
4นายสิทธิชัย สิทธิสมพงศ์เมืองเชลียงลาออกจากราชการ