ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายศุภชัย แก้วเกตุชัยมงคลพิทยาเกษียณอายุ 
2นางสาววีณา พิพัฒน์จาตุรนต์อุดมดรุณีเกษียณอายุ 
3นางเบ็ญจนีย์ สิทธิเรืองอุดมดรุณีเกษียณอายุ 
4นางสายสุนีย์ ศรีสวัสดิ์ผดุงปัญญาเกษียณอายุ 
5นางสาวพริ้มภัค ธรรมสอนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
6นางสาวมฑณ ทองมีผดุงปัญญาเกษียณอายุ 
7นางอัมพร แสงสุวรรณวังหินกิตติวิทยาคมเกษียณอายุ 
8นางจินตนา อินพรมทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
9นางสาวอัจฉรา ลำดวนนาโบสถ์พิทยาคมเกษียณอายุ 
10นายเทพนิมิต จุ้ยแตงทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
11นางเพียงใจ ศรีหัตถกรรมคีรีมาศพิทยาคมเกษียณอายุ 
12นางวริยาภรณ์ ธรัชอภิสวัสดิ์สุโขทัยวิทยาคมเกษียณอายุ 
13นางสุนันท์ ชลพิทักษ์บ้านไร่พิทยาคมเกษียณอายุ 
14นายเสน่ห์ เขียวแก้วสุโขทัยวิทยาคมเกษียณอายุ 
15นางภิญโญ มาอ่อนตากพิทยาคมเกษียณอายุ 
16นายอรุณ หอมชื่นเมืองเชลียงเกษียณอายุ 
17นายสุรพงษ์ ประศาสตร์ศิลป์บ้านสวนวิทยาคมเกษียณอายุ 
18นายประสาน โชติมนบ้านไร่พิทยาคมเกษียณอายุ 
19นางจิดาภา (นิตยา) พรามจรสุโขทัยวิทยาคมเกษียณอายุ 
20นางสาวรสรินทร์ ลำไยอุดมดรุณีเกษียณอายุ 
21นายนรินทร์ เงินดีตากพิทยาคมเกษียณอายุ 
22นางเรวดี รัตนพันธ์ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
23นางอรพินท์ คงคาสวรรค์สวรรค์อนันต์วิทยาเกษียณอายุ 
24นางเฉลิมศรี ปานสุขสารหนองกลับวิทยาคมเกษียณอายุ 
25นางจันทรา ตาด้วงทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
26นางกรรณิการ์ รัตนาวิบูลย์สุโขทัยวิทยาคมเกษียณอายุ 
27นายวันชัย วงศ์เทพนิวัติสุโขทัยวิทยาคมเกษียณอายุ 
28นางวาลี เนียมถาวรเมืองเชลียงเกษียณอายุ 
29นายดำเนิน นันทะกมลยางซ้ายพิทยาคมเกษียณอายุ 
30นายอาคม คำภีระปาวงศ์ชัยมงคลพิทยาเกษียณอายุ 
31นายมานะ พรมมิอุดมดรุณีเกษียณอายุ 
32นางเพิ่มพร วิสิทธิ์พบพระวิทยาคมเกษียณอายุ 
33นางสุนทรีรัตน์ มหาปัญญาวงศ์เมืองเชลียงเกษียณอายุ 
34นายสิทธิศักดิ์ สุยะวงศ์ผดุงปัญญาเกษียณอายุ 
35นายชุบ นิมิตรบ้านแก่งวิทยาเกษียณอายุ 
36นายชาญชัย เจติยานนท์บ้านแก่งวิทยาเกษียณอายุ 
37นายเทวินทร์ คำภาพันธ์ตากพิทยาคมเกษียณอายุ 
38นายสรวง พรมสีนองศรีนครเกษียณอายุ 
39นางวันทนีย์ สุขเจริญสุโขทัยวิทยาคมเกษียณอายุ 
40นางวนิดา พุทธรัตน์ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
41นางมนชยา สิทธิโสภณคีรีมาศพิทยาคมเกษียณอายุ 
42นายถาวร ปรากฏวงษ์สวรรค์อนันต์วิทยาเกษียณอายุ 
43นางสาวอัจฉรา อินทรรุ่งสุโขทัยวิทยาคมเกษียณอายุ 
44นางรำพรรณ ปันส่าแม่ปะวิทยาคมเกษียณอายุ 
45นายสุทธิ อาดูรทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
46นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจสวรรค์อนันต์วิทยาเกษียณอายุ 
47นางสาวพรทิพา สรวงศ์อุดมดรุณีเกษียณอายุ 
48นายฉัตรชัย ชูกลิ่นสวรรค์อนันต์วิทยา 2เกษียณอายุ 
49นายอภิชาติ บุรสินสง่าสวรรค์อนันต์วิทยา 2เกษียณอายุ 
50นายคำรณ อินทร์พ่วงสุโขทัยวิทยาคมเกษียณอายุ 
51นายสุนัย ศรีม่วงสุโขทัยวิทยาคมเกษียณอายุ 
52นายสำเริง อภัยท่าชัยวิทยาเกษียณอายุ 
53นายวีรศักดิ์ แป้นสุขเย็นหนองตูมวิทยาเกษียณอายุ 
54นายเจริญ คงโพธิ์บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร)เกษียณอายุ 
55นายบุญ พันทิมนาโบสถ์พิทยาคมเกษียณอายุ 
56นายวันชัย ทองอนันต์สุโขทัยวิทยาคมเกษียณอายุ 
57นายแจ้ง รอดคุ้มวังเจ้าวิทยาคมเกษียณอายุ 
58นายวีรวัฒน์ ทิมทองผดุงปัญญาเกษียณอายุ 
59นายโกเมฆ ธรรมราชสวรรค์อนันต์วิทยาเกษียณอายุ