ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     

รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวกมลศรี ยี่สุ่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยสพป.สุโขทัย เขต 2 สพป.สุโขทัย เขต 2
2นางเพลินจิตร ชำนาญผาสุโขทัยวิทยาคมสพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
3นางสาวกัญญาณัฐ สุริยะอุ้มผางวิทยาคมลาออกจากราชการ